Boskoop

Notulen Algemene Leden Vergadering Groei en Bloei afd. Boskoop, op 21-02-2-23

1. Opening
De voorzitter, Barry Looman, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen jaarvergadering 2022
Notulen worden unaniem goedgekeurd.

3. Financiën
Er zijn geen vragen over de financiën. De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren
Wezelenburg en Nieuwensteeg adviseert de ALV om het bestuur decharge te verlenen. Aldus wordt
besloten. Dhr. Wezelenburg is aftredend, dhr. van Veen stelt zich beschikbaar.

4. Sociaal jaarverslag 2022
Barry geeft een korte samenvatting van de vele activiteiten die afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden. In de pauze zullen de foto’s hiervan op het scherm te zien zijn.

5. Bestuurswisselingen en diverse bestuurszaken
Mirjam Hoogeveen wilde graag haar functie als secretaris veranderen in algemeen bestuurslid.
Emmalie Guldemond is bereid gevonden om secretaris te worden. Er zijn geen andere gegadigden en
geen bezwaren tegen haar benoeming. Zij wordt welkom geheten.

6. Jaarprogramma 2023
Barry benoemt een aantal voorbeelden uit het uitgebreide en gevarieerde programma voor 2023.
Per programma onderdeel zijn telkens twee bestuursleden verantwoordelijk.
Mia vertelt enthousiast over de geplande busreis, die zeker de moeite waard is.
Volgend jaar bestaat de afdeling Boskoop 150 jaar. Het bestuur is al volop bezig met het opzetten
van de activiteiten. Voor hulp bij deze activiteiten zijn vrijwilligers zeer welkom.
Dat geldt ook voor andere activiteiten, zoals koffie schenken of de bezetting van de Groei en Bloei
stand.
De heer Wegerif vraagt aandacht voor de activiteiten van de commissie Mooi Boskoop. Hij stelt
vermelding in het boekje en de nieuwsflits op prijs. Er wordt afgesproken dat de commissie Mooi
Boskoop tekst zal aanleveren bij Marianne Hey, de webmaster.
Er zijn vier nieuwe keurmeesters gevonden.
De heer Rijnbeek vertelt over promotie activiteiten bij de Tuinen van Appeltern in juni.

7. Pub quiz